شنبه, 27 مرداد 1397

نقشه سایت

 صفحه اصلي
 منوی سایت
 اهداف و وظايف
 کميته ها ی تخصصی
 اعضا
 ریاست شورا
 دبیر شورا
 اعضای دبیرخانه
 اعضاي شورا
 صورت جلسات
 خبرنامه پیام GIS و SDI
 گروه کارشناسی کاربران GIS استان
 مصوبات و دستاوردهای گروه کارشناسی
 مدارک و مستندات
 پایگاه داده مکانی شهری (مرکز استان)
 برنامه کاری استان
 خبرنامه پیام GIS استان
 گالری عکس
 جلسه شورای ملی کاربران GIS
 خبرها و رویدادها
 ورود به سایت
 ورود اعضا
 تماس با ما
 جستجو
  گروه بررسی نقش داده های مکانی در برنامه پنجم توسعه کشور
 کمیته تعیین تعرفه
 کمیته بازنگری برنامه راهبردی
 کمیته شناسایی نقایص لوایح، آیین نامه ها و قوانین مربوط به صلاحیت شرکت های مشاور
 کمیته شناسایی و کسب منابع مناسب برای ماموریت های شورا
 كميته تخصصی انتشارات، خبرنامه ها و مستندات شورا
 كميته بررسی نقش GIS و SDI در اصلاح الگوی مصرف
 كميته آسیب شناسی شورای ملی کاربران GIS
 كميته تخصصي سياستگزاري برای استفاده از نرم افزارهای آزاد و متن باز مورد استفاده در GIS
 كميته هماهنگی تقسیمات سیاسی کشوری
 كميته تخصصي هماهنگ سازي تبادل اطلاعات مكاني
 كميته تخصصي سياستگزاري چگونگي تهيه نقشه تاسيسات زيرزميني
 کمیته تخصصی GIS شهری
 کمیته کد گذاری عوارض مکانی
 صورت جلسه کمیته بازنگری برنامه راهبردی
 صورت جلسه کمیته تعیین تعرفه
 صورت جلسه كميته تخصصی انتشارات، خبرنامه ها و مس
 صورت جلسه كميته بررسی نقش GIS و SDI در اصلاح الگوی
 صورت جلسه كميته آسیب شناسی شورای ملی کاربران GIS
 صورت جلسه كميته تخصصي سياستگزاري برای استفاده از نرم افزارهای آزاد
 صورت جلسه کمیته تخصصی GIS شهری
 صورت جلسه کمیته کد گذاری عوارض مکانی
 کمیته شناسایی و کسب منابع مناسب برای ماموریت های شورا
 صورت جلسه گروه بررسی نقش داده های مکانی در برنامه
 صورت جلسات كميته هماهنگی تقسیمات سیاسی کشوری
 صورت جلسات كميته تخصصي هماهنگ سازي تبادل اطلاعات مکانی
 صورت جلسات كميته تخصصي سياستگزاري چگونگي تهيه نقشه تاسيسات زيرزميني
 صورت جلسات کمیته شناسایی نقایص لوایح، آیین نامه ها
 کمیته تخصصی نرم افزارهای آزاد و متن باز GIS
 صورت جلسه کمیته تخصصی نرم افزارهای آزاد و متن باز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8